Khởi nghiệp, nghiên cứu
và tìm hướng đi
Thành lập HB Group, kinh doanh vật liệu
xây dựng, thương mại, thực phẩm

Huỳnh Bà Thăng Long – Chủ tịch
Trịnh Thanh Huy – Phó chủ tịch
Phạm Lê Vân Anh – Thành viên
Hợp tác chiến lược
cùng Kusto Group
Đầu tư & quản trị đầu tư chuyên mua bán,
sát nhập và cải tổ doanh nghiệp
Độc lập để phát triển
Chung một mái nhà