Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn đầu tư & quản trị đầu tư
hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Phát hiện và phát huy tiềm năng con người,
góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động
đặc biệt trong ngành xây dựng và bất động sản.

Mục tiêu
Tăng trưởng 20%

Công ty có tăng trưởng về
năng suất và thu nhập bình quân
đầu người cao nhất ngành.

(bình quân 20%/năm)

Tiên phong trong Các giải pháp
và ứng dụng
công nghệ

Vượt trội nhằm tăng năng suất
và hiệu quả lao động.

(VDC, BIM, Precast)

Luôn nâng cao
& đi đầu về
Chất lượng
sản phẩm

Mọi sự nỗ lực của chúng tôi là nhằm
đem lại những sản phẩm có tính
năng tốt hơn so với những thế hệ
trước, đặc biệt trong các lĩnh vực
beton, precast...

Giá trị

Cam kết – Sáng tạo – Quyết liệt đến cùng – Tạo nên kỳ tích