Vị trí Hạn chót Công ty  
01 Nhân viên quan hệ khách hàng 29/06/2016 HBCI